Zápis firmy do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Prijímate prostriedky od štátu, obce alebo eurofondov? V zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám mohla vzniknúť povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Ak obchodujete s verejným sektorom a prijímate prostriedky z verejných zdrojov alebo sa chystáte obchodovať so štátom, zabezpečíme vám bezstarostný zápis do RPVS.

Cenník

Našim klientom poskytujeme transparentné informácie o cene služieb. Zápis do zoznamu partnerov verejného sektora závisí od zložitosti vlastníckych a riadiacich štruktúr zapisovanej osoby a cena môže byť vyššia najmä, ak ide o partnera verejného sektora pri ktorom je nutné vykonať rozsiahlejšiu právnu analýzu konečných užívateľov výhod.
Objednať konzultáciu
Zápis firmy do registra partnerov verejného sektora (RPVS)
Cena €
Zápis do RPVS
od 250 Eur

Ako to prebieha?

1
Objednanie služby
Službu zápis do RPVS objednáte vyplnením formuláru na webovej stránke alebo nás môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom.
2
Príprava a schválenie cenovej ponuky
Podľa zložitosti vlastníckych a riadiacich štruktúr zapisovanej osoby pripravíme cenovú ponuku, ktorú Vám zašleme na schválenie.
3
Vypracovanie zmluvnej dokumentácie a posúdenie KUV
Po vyžiadaní potrebných dokladov posúdime vypracujeme potrebné podklady pre zápis do RPVS.
4
Zabezpečíme rýchly zápis zmien v Obchodnom registri
Po zhromaždení potrebnej dokumentácie ihneď podáme návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora.

FAQs

Kto je partner verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba:
- ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc,
- ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne,
- ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,
- ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
- ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,
- na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo
- ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtého bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písm. e).

Čo je register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je informačný systém spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zhromažďuje informácie pre verejnú správu o partneroch verejného sektora, konečných užívateľov výhod a oprávnených osobách.
Subjekty, ktoré prijímajú plnenia z verejných zdrojov sú povinné stále sledovať, či im nevznikla povinnosť zaregistrovať sa v RPVS v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora. V prípade vzniku povinnosti zápisu do RPVS je nutné túto vykonať prostredníctvom kvalifikovanej osoby. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok uloženie pokuty.
Cieľom RPVS je teda zabezpečiť, aby proces verejného obstarávania a nákup tovarov a služieb z verejných zdrojov bol založený na princípe transparentnosti a to tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov prijímajúcich plnenie z verejných zdrojov.

Kto je povinný zapísať sa v registri partnerov verejného sektora?

Povinnosť zaregistrovať sa v RPVS nastáva v prípade prijímania plnenia z verejných zdrojov na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu ak hodnota jednorazového plnenia presahuje 100 tisíc Eur a tiež v prípade ročného plnenia nad 250 tisíc Eur.

Ako sa možno zapísať do RPVS?

Partner verejného sektora sa môže dať zapísať do RPVS len prostredníctvom na to oprávnenej osoby, ktorou je advokát, banka, notár, audítor a daňový poradca so sídlom podnikania na území Slovenskej republiky. Ak by sa partner verejného sektora sám pokúsil zapísať do RPVS bez kvalifikovanej osoby, bol by tento návrh odmietnutý.

Posudzuje sa limit jednorazového plnenia vrátane DPH?

Nie, limit jednorazového plnenia uvedený vo výške 100 tisíc Eur sa posudzuje bez DPH.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Problematiku konečného užívateľa výhod upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti"). V zmysle uvedeného zákona je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť. V zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je konečným užívateľom výhod najmä:

1. Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

-má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
3. ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
- je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
- je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
- je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Aký je rozdiel medzi overením identifikácie konečného užívateľa výhod a identifikáciou konečného užívateľa výhod?

Pri zápise do registra partnerov verejného sektora sa vykonáva overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a následne je potrebné priebežne počas trvania zápisu v RPVS vykonávať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. V obidvoch prípadoch ide o povinnosť oprávnenej osoby overovať spojenú s verifikačnými udalosťami.

Povinnosť oprávnenej osoby vykonať overenie identifikácie KÚV nastáva:

- v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

- pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,

- k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak,

- v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

- v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.

Aké dokumenty budeme od vás potrebovať?

Ako oprávnená osoba budeme pred samotným zápisom do RPVS od Vás potrebovať:
1. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny
2. Osobné údaje osôb, ktoré sú považované v zmysle platného zákona za KUV (najmä spoločníci, konatelia)
3. Informácie o všetkých bankových účtoch a právach disponovať s nimi
4. Účtovné podklady - účtovná závierka, kniha záväzkov
5. Informácie o záložných právach.
6. Zápisnicu z posledných dvoch zasadnutí valného zhromaždenia
7. Informáciu o tom, či je konečný užívateľ výhod alebo osoba vo vlastníckej, riadiacej štruktúre verejným funkcionárom v SR.

Hodnotenia od našich klientov

Objednať konzultáciu

Som veľmi spokojná s právnymi službami, ktoré mi poskytla advokátska kancelária. Počas celého zastúpenia som sa cítila informovaná a podporovaná. Právne rady boli zrozumiteľne vysvetlené.

Veronika K.

Rýchlo a efektívne vyriešili môj právny problém.

Adam K.

Bezplatná konzultácia

Získajte odborné právne poradenstvo od nášho tímu skúsených advokátov úplne zdarma. Naša konzultácia vám pomôže získať jasnejší obraz o vašej právnej situácii a rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Nechajte nás bojovať za vaše práva.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Vytvorené v BigWay
crossmenuchevron-down