Vymáhanie pohľadávok

Máte nezaplatené pohľadávky a potrebujete efektívne riešenie na ich vymoženie? Naša advokátska kancelária vám poskytne právnu pomoc pri získavaní vašich finančných nárokov. Ako veriteľ sa môžete stretnúť s rôznymi rizikami a výzvami spojenými s vymáhaním pohľadávok. Na základe našej odbornosti vám priblížime potenciálne riziká a náklady súdneho konania, aby ste sa mohli správne rozhodnúť ako postupovať. Či už ide o podanie žaloby, iniciovanie konkurzného či reštrukturalizačného konania, alebo o podanie trestného oznámenia, sme tu, aby sme vám pomohli v každej situácií. Kontaktujte nás na telefónnom čísle alebo si dohodnite stretnutie, a získajte späť to, čo vám právom patrí.

Vymáhanie pohľadávok
Cena €
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
90 Eur hodinová sadzba alebo podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z. z.
Súdne vymáhanie pohľadávok
dohodou alebo podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z. z.

Ako to prebieha?

1
Úvodná konzultácia
Po objednaní služby prostredníctvom webového formulára Vás budeme kontaktovať za účelom dojednania úvodnej konzultácie. Počas prvotnej konzultácie nám poskytnete podrobnosti o pohľadávke.
2
Príprava a zaslanie výzvy dlžníkovi
Pripravíme výzvu na zaplatenie dlhu, ktorú odošleme dlžníkovi prostredníctvom doporučenej zásielky alebo iným vhodným spôsobom. Vo výzve stanovíme lehotu v ktorej dlžník musí záväzok uhradiť.
3
Postup v prípade neuhradenia dlhu
Ak dlžník v lehote uvedenej vo výzve neuhradí záväzok môžeme iniciovať mimosúdne riešenie. V prípade, že dohoda nie je možná pripravíme a podáme žalobu na súd.
4
Exekučné konanie
Po právoplatnom rozhodnutí súdu vo váš prospech a neuhradení dlhu dlžníkom advokátska kancelária podáme návrh na vykonanie exekúcie.

FAQs

Čo v prípade ak je bonita dlžníka nízka?

Ak po posúdení pohľadávky zistíme, že je malá pravdepodobnosť vymoženia pohľadávky aj v prípade priznania nároku súdom, túto skutočnosť vám oznámime a navrhneme iné možné alternatívy.

Aké sú náklady na súdne konanie pri vymáhaní pohľadávky?

Pri začatí súdneho konania musíte počítať so súdnym poplatkom, ktorý predstavuje 6% zo žalovanej sumy. Ak sa rozhodnete podať návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je tento poplatok znížený na sumu 3%. Zároveň treba počítať aj nákladmi prípadného právneho zastúpenia.

Oplatí sa mi vymáhať pohľadávku v súdnom konaní, ak sú trovy právneho zastúpenia vyššie?

Ak budete úspešný v súdnom konaní súd vám prizná náhradu trov konania. Náhrada trov konania pokrýva nielen súdne poplatky, ktoré ste uhradili po podaní žaloby, ale aj výdavky právneho zastúpenia počas celého konania. Takto získate späť financie, ktoré ste investovali do uplatnenia svojej pohľadávky. Civilný sporový poriadok upravuje náhradu trov konania tak, aby úspešná strana nebola finančne stratová. Teda v prípade úspešne vymoženej pohľadávky vám bude uhradená dlžná sumu, ale aj ďalšie výdavky spojené s vymáhaním dlhu. Vaše náklady na súdne konanie tak budú plne pokryté.

Ako sa posudzuje bonita dlžníka pred začatím vymáhania pohľadávky?

Pred začatím súdneho konania vykonávame posudzovanie bonity dlžníka. V rámci posudzovania bonity preskúmavame verejne dostupné registre na zistenie existujúcich dlhov alebo prebiehajúcich exekučných konaní. Táto počiatočná analýza nám umožňuje získať prehľad o finančnej situácii dlžníka. Na základe informácií získaných z registrov pripravíme správu v ktorej klienta informujeme o finančnom stave dlžníka. Posúdime aj, či je vhodnejšie usilovať sa o mimosúdnu dohodu, alebo je lepšie priamo iniciovať súdne konanie.
Každý prípad posudzujeme individuálne a zvažujeme pravdepodobnosť úspechu, potenciálne náklady na súdne konanie a ďalšie výdavky na právne zastúpenie.

V závislosti od výsledkov našej analýzy odporúčame klientovi najefektívnejší postup. Ak sú šance na vymoženie pohľadávky vysoké navrhneme podanie žaloby. V prípade nižších šancí na úspech navrhneme alternatívne riešenia ako napríklad mimosúdnu dohodu.

Hodnotenia od našich klientov

Objednať konzultáciu

Som veľmi spokojná s právnymi službami, ktoré mi poskytla advokátska kancelária. Počas celého zastúpenia som sa cítila informovaná a podporovaná. Právne rady boli zrozumiteľne vysvetlené.

Veronika K.

Rýchlo a efektívne vyriešili môj právny problém.

Adam K.

Bezplatná konzultácia

Získajte odborné právne poradenstvo od nášho tímu skúsených advokátov úplne zdarma. Naša konzultácia vám pomôže získať jasnejší obraz o vašej právnej situácii a rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Nechajte nás bojovať za vaše práva.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Vytvorené v BigWay
crossmenuchevron-down